Header Ads

Sağlık Çalışanı Kadınların %49'u İşyerinde Mobbing ve Şiddet Görüyor


Sağlık alanında çalışan kadınların yüzde 48,9'u iş yerinde mobbing ve şiddet görüyor. Sağlık-Sen'in yaptığı araştırmaya göre, ''Aylık kazancınızın büyük kısmını ne için harcıyorsunuz'' sorusuna kadınların yüzde 50,7'si ailesinin geçimi için, yalnızca yüzde 10,9'u kendi ihtiyaçları ve sosyal faaliyetler için harcadığını söyledi.

Oranların medeni duruma göre değiştiği araştırmada, kazançlarının tamamını ailesinin geçimi için harcadığını belirten evli kadınlardaki oran ise yüzde 60.

''Türkiye'de cinsiyete dayalı bir ayrımcılık olduğunu düşünüyor musunuz'' sorusuna kadınların yüzde 79,3 oranında evet cevabını verirken, ''Çalıştığım kurumda cinsiyete dayalı ayrımcılık var mıdır'' sorusuna ise kısmen katılıyorum seçeneğiyle yüzde 43,6 oranında katıldıkları gözlendi.

Kadınların yüzde 79,4'ünün sosyal hayatı yok
Sağlık çalışanı kadınlar, yaşadıkları cinsiyet ayrımcılığının kendilerine nasıl yansıdığının sorulması üzerine, ''Cinsiyetler arası eşitsizlik, ekonomik ve sosyal olarak kadını yoksullaştırmakta mıdır'' sorusuna yüzde 73,2'si kısmen veya tamamen katıldıklarını belirtti.

Kadınlara, ev ve iş hayatının yoğunluğu yüzünden sosyal hayatının yok olduğunu söyleyen kadınların oranı yüzde 79,4 olarak hesaplandı.

''Ev ve iş hayatının yoruculuğundan kendisini psikolojik ve fiziksel olarak yıpranmış hisseden'' kadınların oranı yüzde 85,8, ''iş hayatının yoğunluğu yüzünden ailesine yeteri kadar zaman ayıramayan'' kadınların oranı yüzde 78,8 ve ''Kendisine yeterince zaman ayıramayanların'' oranı da yüzde 85,2 çıktı.

Kadınların yüzde 70,6'sı fırsatları kaçırıyor
Aile yaşamının kariyere etkisinin de incelendiği araştırmada, ''ev işleriyle çocuk bakımının, eğitim ve istihdam fırsatlarını kaçırmaya sebep olduğu'' düşüncesine katılım oranı yüzde 70,6 ve ''ev ve iş hayatını birlikte yürütmenin gelişimini engellediğini'' düşünenlerin oranı ise yüzde 69,2 çıktı.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 59,2'si kadına olan ön yargının, fırsatları değerlendirmede cesaretini düşürdüğünü söyledi.

Evli kadınların yüzde 90'ı ''eşinin, çalışmasını olumlu karşıladığını'' düşünürken, yüzde 50,8'i ise ''eşinin ev işlerinde ve çocuk bakımında yardımcı olduğunu'' belirtti.

Kadınların yüzde 48,9'u mobbing ve şiddet gördü

Araştırmada, kadın sağlık çalışanları iş yerinde mobbing ve şiddet gördüğünü belirtirken, kadınların yüzde 48,9'u son bir yıl içinde psikolojik veya sözel şiddete maruz kaldığını vurguladı.

Kadınların yüzde 42,1'i iş arkadaşları ya da yöneticiler tarafından mobbinge maruz kaldıklarını söyledi.

Kadın çalışanların yüzde 32,9'u ''yöneticilerin mobbing konusunda gerekli önlemleri aldığını'' düşününüyor.

''Kariyer gelişiminizin önünde bir engel görüyor musunuz?'' diye sorulan kadınların yüzde 36,9'u kariyer gelişimlerinin önünde bir engel gördüklerini belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık alanında görev yapan sağlık çalışanı kadınların, çalışma hayatının sosyal hayata etkilerini daha net görebilmek, sorunlarını ortaya çıkararak somut çözüm önerilerine katkı sunmak adına ''Sağlıkta kadın çalışan ve sorunları'' araştırmasını yaptıklarını ifade etti.

Bin 360 kadın sağlık çalışanıyla yüz yüze gerçekleştirilen araştırmada, sağlık alanında hizmet vermenin yoğun ve yıpratıcı olduğunu belirten Memiş, istihdam noksanlığı sebebiyle mevcut sağlık çalışanlarının iş yükü ve nöbet sayılarındaki artışın tükenmişliğe ve yaşam kalitesinde düşüşe sebep olduğunu anlattı.

Memiş, ''Sağlık-Sen Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması'' raporunda, nöbet sayısındaki artışın, duygusal tükenmişliği yüzde 18,9, duyarsızlaşmayı ise yüzde 19,7 oranında arttırdığını bildirdi. Kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla daha yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadıklarının ortaya çıktığı araştırmada, erkek çalışanların duygusal tükenme ortalamalarının 22,60 iken kadınlarda bu oranın 24,82'ye yükseldiğini kaydetti.

Kadın sağlık çalışanlarının, yaşam standartlarının istenilen seviyeye gelmesinin zorlaşmakta olduğuna değinen Memiş, Türkiye'de 400 bini aşan sağlık çalışanının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan kadınların oluşturduğunu söyledi. (aa)

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.